Teenused

Reovee ja fekaali äravedu, purgimisteenus


Põhiteenusena pakume klientidele purgimisteenust eelkõige Tallinnas ning Harjumaa edela- ja lääneosas, kuid vajadusel ka mujal (purgimisteenus on heitvee tekkekohast väljapumpamine, äravedu ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine).
Heitvee kohtkäitluse viisidest on Tallinna linnas lubatud üksnes heitvee kogumine veetihedatesse kogumismahutitesse ja sellele järgnev väljavedu purgimiskohta. (Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord; Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000. a. määrus nr 37 Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine.)¹ Reovee vastuvõtt purgimiskohas on maksustatud vastavalt Tallinna Vesi AS kogumisala kanalisatsiooni tariifile.
Tallinnas on lubatud purgida alates 01.01.2016 ainult kahte selleks ettenähtud purgimiskohta.² Avatuks jäetakse purgimiskohad aadressil Paljassaare tee 1 ning Raba tänaval, mis 2016. aasta esimeses pooles viiakse üle aadressil Nugise 28 asuvale kanalisatsioonipumpla kinnistule.

❯ ¹Tallinna Linnavolikogu määrus: Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

❯ ²Tallinna Vesi: Alates 01. jaanuarist 2016 muutub purgimiskohtade kasutamise kord

Uudised


1. augustist kehtib purgimisteenusele uus hinnakiri


AS Tallinna Vesi on uuendanud purgimisteenusega seotud hinnakirja ja määratlenud purgimiskohtades vastuvõetava reovee reostusnäitajate lubatud piirnormid. Muudatuse eesmärk on kaasajastada pikalt muutumatuna püsinud teenuse hinda, ühtlustada piirkonna purgitava reovee vastuvõtmise tingimusi ning tagada “saastaja maksab” printsiibi rakendamine. Loe edasi AS Tallinna Vesi kodulehelt.


Uus veeseadus ei nõua enam iga väiksema tegevuse puhul loa taotlemist


Riigikogu kiitis täna, 30. jaanuaril heaks uuendatud ja korrastatud veeseaduse, mille sisus on tehtud ka muudatusi. Iga väikese mõjuga tegevuse jaoks enam veeluba taotlema ei pea, keskkonnavastaste süütegude maksimaalsed karistusmäärad juriidilistele isikutele aga tõusevad. Loe edasi Keskonnaministeeriumi kodulehelt.