Teenused

Reovee ja fekaali äravedu, purgimisteenus


Põhiteenusena pakume klientidele purgimisteenust eelkõige Tallinnas ning Harjumaa edela- ja lääneosas, kuid vajadusel ka mujal (purgimisteenus on heitvee tekkekohast väljapumpamine, äravedu ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine).
Heitvee kohtkäitluse viisidest on Tallinna linnas lubatud üksnes heitvee kogumine veetihedatesse kogumismahutitesse ja sellele järgnev väljavedu purgimiskohta. (Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrus nr 269 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord; Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000. a. määrus nr 37 Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine.)¹ Reovee vastuvõtt purgimiskohas on maksustatud vastavalt Tallinna Vesi AS kogumisala kanalisatsiooni tariifile.
Tallinnas on lubatud purgida alates 01.01.2016 ainult kahte selleks ettenähtud purgimiskohta.² Avatuks jäetakse purgimiskohad aadressil Paljassaare tee 1 ning Raba tänaval, mis 2016. aasta esimeses pooles viiakse üle aadressil Nugise 28 asuvale kanalisatsioonipumpla kinnistule.

❯ ¹Tallinna Linnavolikogu määrus: Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

❯ ²Tallinna Vesi: Alates 01. jaanuarist 2016 muutub purgimiskohtade kasutamise kord

Uudised


Suurupi reoveepuhasti purgimispunkti võimekusest


Seoses reovee purgimiskorralduse muutuse ja enamiku Tallinna Vee purgimissõlmede sulgemisega käesoleva aasta alguses on järsult muutunud reovee väljaveo ehk fekaaliveo teenuse hind neile kinnistuomanikele, kes koguvad reovett erinevat liiki kogumismahutitesse. Loe edasi Harku valla kodulehelt.Purgimisteenuste hinnatõusust


Volikogu tõstatas tänasel istungil küsimuse fekaaliveo hinnatõusust, mille üle vallaelanikud nurisevad. Saku vallas osutavad purgimisteenust nii Saku Maja kui ka mitmed väikefirma autod. Saku Maja esindaja Kadri Kralla sõnul lõpetas Saku Maja eelmisel aastal võõraste purgijatega lepingud ära, sest selgus, et tegelik fekaalivedu purglasse oli 10 korda suurem, kui autojuhid seda näitasid. Olukorrast tõelise pildi saamiseks paigaldas Saku Maja oma purgla juurde valvekaamerad, mis lõhuti aga peatselt ära. Loe edasi Saku valla kodulehelt.